Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2020

Home Nieuws Clubnieuws Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2020

Geachte (ere)leden, leden van verdienste, (ouders van) jeugdleden en overige leden en donateurs,

Op 30 november 2020 om 20.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de vergadering digitaal te houden. Dit zal plaatsvinden via Zoom.

De agenda voor deze ALV is onderaan dit artikel opgenomen.

Volledigheidshalve melden wij u alvast dat er een wijziging van het bestuur zal plaatsvinden. Jessica Wijngaard is, na zich vele jaren te hebben ingezet voor AVO, gestopt als bestuurslid en secretaris. Karin Warris is bereid gevonden om secretaris te worden en zal dan ook worden voorgedragen tijdens de vergadering als nieuw bestuurslid en secretaris. Tegenkandidaten kunnen zich vóór de Algemene Ledenvergadering melden bij het bestuur.

Wij zien u graag op 30 november. Tot dan!

Met sportieve groeten,

Het bestuur van AVO

 

Agenda

01. Opening

02. Ingekomen stukken en mededelingen en vaststellen agenda

03. Samenstelling bestuur:

– afscheid van Jessica Wijngaard als secretaris van het bestuur

– voordracht Karin Warris als nieuw bestuurslid en secretaris

(tegenkandidaten voor de functie als nieuw bestuurslid en secretaris kunnen zich vóór de vergadering melden bij het bestuur)

04. Vaststelling verslag ALV d.d. 25 november 2019

05. Jaarverslag van bestuur en commissies

06. Verslag van de penningmeester:

– Financieel verslag 2019-2020

– Begroting 2020-2021

07. Verslag van de kascommissie

08. Verkiezing kascommissie 2020-2021

09. Vaststelling investering van maximaal € 15.000 voor verduurzamen accommodatie

10. Vaststelling acties 2020-2021 i.h.k.v. de inspanningsverplichting (bloemenactie € 25 per lid)

11. Vaststelling cash loos betalen in de kantine

12. Vaststelling wijziging huishoudelijk reglement

13. Vaststelling financiële boete in het kader van het vrijwilligersbeleid

14. Voordragen leden als lid van verdienste

PAUZE

15. Visie 2019-2022 (presentatie)

16. Herziening contributiesysteem (presentatie)

17. Rondvraag

18. Sluiting

U kunt zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering door vóór 29 november 17:00 uur een mail te sturen naar de secretaris van AVO via volgend e-mailadres: secretaris@avoassen.nl Na deze aanmelding ontvangt u een link en code voor deelname aan de digitale vergadering.

Vragen voor de rondvraag verzoeken wij u het liefst schriftelijk vooraf te melden bij de secretaris van AVO. Dit kan ook tot uiterlijk 17.00 uur zondag 29 november 2020 via secretaris@avoassen.nl

Stemrecht

Artikel 16 Toegang en besluitvorming algemene vergadering

1. ​a.​Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering

​b.​Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

2.​Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

​Tennisleden hebben geen stemrecht.

3.​Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

4.​Ouders/wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden jonger dan zestien jaar hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en mogen en namens dat jeugdlid hun stem uitbrengen.