Veilig sportklimaat

Home Vereniging Visie en beleid Veilig sportklimaat

AVO is als lid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond verbonden aan het NOC-NSF.
Inzake een veilig sportklimaat volgen we bepalingen van Centrum Veilige Sport Nederland en hanteren het beleid en bepalingen van het NOC-NSF/Centrum Veilige Sport Nederland op gebied van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport.

Voor de volgende doelgroepen gelden de volgende gedragsregels.


AVO is ook gecommitteerd aan het Reglement Seksuele Intimidatie.
AVO heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) – Algemene bepalingen

De algemene ledenvergadering is verplicht en bevoegd tot het instellen van een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon(-schap).

Wanneer leden of bezoekers van onze vereniging te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten of vermoedens van matchfixing, is/zijn de vertrouwenscontactperso(o)n(en) bereikbaar voor iedereen binnen de vereniging.

De taken van de vertrouwenscontactperso(o)n(en) is/zijn de eerste opvang, de vervolgstappen bespreken en de VCP wijst de klager/melder de weg naar de mogelijkheden die voor de betrokkene beschikbaar zijn, binnen de vereniging en daarbuiten.

De VCP is géén hulpverlener en doet daarom zelf geen onderzoek bij incidenten en zal geen klachten inhoudelijk behandelen. De VCP rapporteert aan het bestuur (eventueel anoniem). Daarnaast is de VCP belangrijk als sparringpartner van het bestuur en aanjager en borger van preventief beleid.

  1. Het vertrouwenscontactpersoonschap (VCP) kan worden ingevuld door één of meerdere personen.
  2. Een te benoemen VCP is geen lid van het bestuur of een commissie. 
  3. Een VCP is onafhankelijk en dient als aanspreekpunt voor problemen en binnengekomen klacht(en) binnen de vereniging en behandelt deze nauwkeurig.
  4. Elk seizen kan ieder lid zich aanmelden voor de positie van vertrouwenscontactpersoon(0)n(en), die vervolgens wordt verkozen op een ALV.
  5. Als er niet genoeg aanmeldingen zijn of er plotseling afwezigheid van een VCP is, wordt dit opgevangen door het bestuur. Een wijziging zal bekend gemaakt worden door het bestuur.
  6. Een VCP kan zelf beslissen of een situatie geschikt is om zelf te behandelen, om vervolgens daarnaar te handelen.
  7. Wanneer een lid een melding maakt bij een VCP zal deze vertrouwelijk worden behandeld.
  8. Een VCP kan bij een melding advies geven, de persoon doorverwijzen naar de juiste instantie en meedenken over vervolgstappen.
  9. Bij tussentijds aftreden of als de VCP door het bestuur op non-actief is gezet (waartoe het bestuur alleen gemandateerd is als de vertrouwenscontactperso(o)n(en) zelf onderwerp van melding is geworden of als betreffende lid volgens artikel 8.2 geschorst wordt) moet het bestuur binnen uiterlijk zes weken een ledenvergadering organiseren, waarin (in geval van op-non-actief-stelling door het bestuur) het besluit van het bestuur wordt behandeld en een beslissing over de activiteit van de VC wordt genomen.

(dit artikel wordt als artikel 27 van het Huishoudelijk reglement voorgelegd aan de Algemene ledenvergadering in november 2023)


Meer weten? Klik hier!

Lees gerust eens de website van Centrum Veilige Sport Nederland of volg een van de e-learningprogramma’s.