Voorlopige datum – Algemene ledenvergadering AVO Assen

Home Events Voorlopige datum – Algemene ledenvergadering AVO Assen

Aan: alle (ere)leden, leden van verdienste, (ouders van) jeugdleden en overige leden en donateurs

Betreft: Algemene ledenvergadering
Wanneer: Maandag 25 november 2024 om 20u00

Locatie: Sportcomplex AVO, kantine ‘de Korf’

AGENDA (download)

 • Opening
 • Ingekomen stukken, mededelingen en vaststellen agenda.
 • Vaststelling verslag ALV dd. 27 november 2023 (download)
 • Jaarverslag van bestuur en commissies
 • Financieel verslag (balans + winst & verlies-rekening) 2023-2024
  • Verslag van de kascommissie over 2023-2024
  • Verkiezing kascommissie 2024-2025
 • Begroting 2024-2025
  • Vaststellen contributie (contributieverhoging; verlaging contributie kangoeroes)
  • Vaststellen acties 2024-2025 i.h.k.v. de inspanningsverplichting
 • Terugblik eerste jaar – Visie/beleidsplan 2023-2026 (download)
 • Bestuursverkiezing
  • Aftredend: Teun Jan Kootstra (voorzitter) en Bouke Heijda (penningmeester interim)
  • Vaststellen rooster van aftreden + vacatures (voorzitter, penningmeester, algemeen bestuursleden)

 • Rondvraag
 • Sluiting

De diversen stukken zijn vanaf heden opvraagbaar bij het bestuur via bestuur@avoassen.nl, waar je (tot 25 november 2023, 17.00 uur) ook vragen voor de rondvraag in kunt dienen.