Algemene ledenvergadering woensdag 15 december 2021

Home Nieuws Algemene ledenvergadering woensdag 15 december 2021

Aan alle (ere)leden, leden van verdienste, (ouders van) jeugdleden en overige leden en donateurs:

Locatie : online via ZOOM, Aanvang 19.30 uur, opgave voor de ALV kan tot uiterlijk zondag 12 december 2021 17.00 uur bij de secretaris van AVO via het e-mailadres: secretaris@avoassen.nl

Agenda

01. Opening

02. Ingekomen stukken en mededelingen en vaststellen agenda.

03. Vaststelling verslag ALV d.d. 30 november 2020

04. Jaarverslagen van bestuur en commissies

05. Verslag van de penningmeester:

– Financieel Verslag 2020-2021

06. Verslag van de kascommissie

07. Verkiezing kascommissie 2021-2022 (2 leden plus 1 reserve)

08. Vaststelling Begroting 2021-2022

09. Vaststellen acties i.h.k.v. de inspanningsverplichting

10. Vaststellen contributies (toevoegen zaalcontributie)

11. Bestuursverkiezing

Herbenoeming: Bouke Heijda (penningmeester)
Aftredend en niet herkiesbaar: Theo Dijkstra (voorzitter)
Het bestuur draagt Teun Jan Kootstra voor als nieuwe voorzitter

Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter kunnen worden voorgedragen, door tenminste vijf leden.

12. Rondvraag en sluiting

In de presentatie in de bijlage staat een samenvatting van de te bespreken stukken en de voorstellen van het bestuur. De diverse achterliggende stukken zijn vanaf 8 december 2021 beschikbaar en opvraagbaar bij Karin Warris (secretaris AVO) via het e-mailadres: secretaris@avoassen.nl

Vragen voor de rondvraag het liefst schriftelijk vooraf bij de secretaris van AVO. Dit kan uiterlijk tot zondag 12 december 2021 17.00 uur bij de secretaris van AVO via het e-mailadres: secretaris@avoassen.nl

Opgave voor de ALV kan tot uiterlijk zondag 12 december 2021 17.00 uur bij de secretaris van AVO via het e-mailadres: secretaris@avoassen.nl

 

Stemrecht

Artikel 16 Toegang en besluitvorming algemene vergadering

1.a.       Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering

1.b.      Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

2.      Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

Tennisleden hebben geen stemrecht.

3.      Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

4.      Ouders/wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden jonger dan zestien jaar hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en mogen en namens dat jeugdlid hun stem uitbrengen.